Solceller BRF radhus

Solceller BRF radhus – Guide till lönsam solenergi för bostadsrättsföreningar

 • 2023-11

Är det lönsamt med solceller på BRF radhus? Ett solcellssystem på en radhuslänga kan producera mellan 15 000 och 30 000 kWh per år, och ibland mer. Med ett genomsnittligt elpris på omkring 1,50 till 2,50 SEK per kWh, kan detta innebära en årlig besparing på ungefär 22 500 till 75 500 SEK. Så ja, långsiktigt kan solceller vara lönsamt. Dessa siffror är dock ungefära och kan variera beroende på faktorer som antalet enheter, takets storlek och orientering, specifika systemegenskaper samt lokala solförhållanden.

En investering i solceller är en investering i framtiden

Solenergi är en av de snabbast växande energikällorna globalt, och intresset för solceller i bostadsrättsföreningar, särskilt radhus, har ökat markant. Med stigande energipriser och ett växande fokus på hållbarhet, framstår solceller som en attraktiv investering för BRF:er. För bostadsrättsföreningar innebär detta en möjlighet att inte bara minska sina energikostnader, utan också att bidra till en mer hållbar och miljövänlig framtid. I den här texten kommer vi att utforska olika aspekter av hur solceller är lämpade som investering för BRF:er, från ekonomisk kalkyl till tekniska lösningar och framtidsutsikter.

Solceller BRF radhus – Generera intäkter genom försäljning av överskottsenergi

Investering i solceller är inte bara en miljövänlig handling, utan också en ekonomiskt lönsam åtgärd. För BRF:er kan solceller innebära lägre energikostnader och möjlighet till intäkter genom försäljning av överskottsenergi. Genom att utnyttja takytor effektivt kan BRF:er producera en betydande del av den energi som behövs för gemensamma utrymmen och kanske till och med för individuella hushåll.

Investeringskostnaden för solceller har dessutom minskat betydligt under de senaste åren, vilket gör det till en alltmer tillgänglig lösning för BRF:er bland annat. Kostnadseffektiviteten, kombinerat med lång livslängd och minimalt underhåll, gör solceller till en smart finansiell investering. Värt att nämna är också att solceller kan solceller öka fastighetens värde och attraktivitet.

Optimera solcellskalkylen med energilagring
Energilagringssystem spelar en viktig roll i att maximera avkastningen från solceller. Genom att lagra överskottsenergi kan bostadsrättsföreningen använda solenergin mer effektivt, vilket ökar den ekonomiska lönsamheten. Energilagringslösningar, som batterier, hjälper till att stabilisera energiförsörjningen och minska beroendet av nätet, speciellt under toppförbrukningstider.

Att integrera energilagring i solcellssystemet kan som sagt vara en smart idé för en bostadsrättsförening. Med ett ellagringssystem kan överskottsenergi som genereras under soliga dagar lagras för senare användning. Till exempel under kvällar eller molniga dagar. Detta bidrar till ökad energieffektivitet och utan minskar också beroendet av det traditionella elnätet.

Olika typer av energilagringslösningar

 • Litiumjonbatterier: Dessa är bland de mest populära energilagringslösningarna för solcellssystem. De är kända för sin höga energitäthet, långa livslängd och förmåga att hålla en stabil energiutgång.
 • Saltvattenbatterier: Ett miljövänligare alternativ som är mindre energitäta men är helt återvinningsbara och fria från tungmetaller.
 • Bly-syrabatterier: Äldre teknik som är billigare men har en kortare livslängd och lägre energitäthet jämfört med litiumjonbatterier.

Tillvägagångssätt för BRF:er
För BRF:er som överväger att installera energilagringssystem bör följande steg övervägas:

 • Behovsanalys: Bestäm storleken på energilagringssystemet baserat på solcellssystemets kapacitet och hushållets energiförbrukning.
 • Kostnadsbedömning: Jämför olika typer av batterilösningar för att hitta den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen för föreningen.
 • Installation: Samarbeta med kvalificerade installatörer som har erfarenhet av energilagringssystem för att säkerställa en korrekt och säker installation.
 • Underhåll: Fastställ en underhållsplan för batterierna för att förlänga deras livslängd och upprätthålla effektiviteten.

Steg-för-steg genom upphandlingsprocessen av solcellssystem

Att välja rätt leverantör och system är avgörande för att lyckas med solceller för BRF. Upphandlingsprocessen bör omfatta en noggrann utvärdering av leverantörers erbjudanden, tekniska specifikationer och garantier. Det är viktigt att BRF:en samarbetar med en erfaren och pålitlig partner för att säkerställa en smidig installation och drift.

1. Behovsanalys och målsättning

 • Identifiera behov: Börja med att fastställa BRF:ens energibehov. Hur mycket el förbrukas årligen? Vilka är de framtida energimålen?
 • Målsättning: Bestäm målen med solcellsinvesteringen. Är det att minska energikostnaderna, öka fastighetens värde, eller att bli mer miljövänliga?

2. Begär offert och samla in förslag

 • Offertförfrågan: Skicka en offertförfrågan till flera solcellsleverantörer. Inkludera detaljerad information om BRF:ens behov och förväntningar.
 • Jämför förslag: Analysera och jämför inkomna förslag utifrån kostnader, systemets kapacitet, och förväntad livslängd.

3. Utvärdera leverantörer

 • Referenser och erfarenheter: Kontrollera leverantörernas tidigare projekt och referenser, speciellt de som är liknande BRF:ens situation.
 • Certifieringar och kvalifikationer: Se till att leverantören har nödvändiga certifieringar och kvalifikationer för att installera solcellssystem.

4. Teknisk utvärdering

 • Specifikationer: Granska de tekniska specifikationerna för de föreslagna solcellssystemen. Vilken typ av solpaneler och inverterare erbjuds?
 • Effektivitet och garantier: Utvärdera systemets förväntade effektivitet och de garantier som erbjuds.

5. Ekonomisk analys

 • Kostnadseffektivitet: Beräkna den totala kostnaden för installationen och jämför den med förväntade energibesparingar och eventuella subventioner eller skattelättnader.
 • Återbetalningstid: Uppskatta tiden det tar för investeringen att betala sig själv.

6. Avtalsförhandlingar

 • Avtalsvillkor: Förhandla om avtalsvillkoren. Detta bör inkludera priset, installationsdatum, betalningsvillkor, och garantier.
 • Serviceavtal: Överväg att inkludera ett serviceavtal för regelbundet underhåll och support.

7. Beslutsfattande och godkännande

 • Presentation för styrelsen: Presentera den samlade informationen och rekommendationerna för BRF:ens styrelse eller medlemmar för beslut.
 • Godkännande: Efter att ha nått ett beslut, ge formellt godkännande för att gå vidare med den valda leverantören.

8. Installation och uppföljning

 • Övervakning av installationen: Se till att installationen övervakas för att säkerställa att allt utförs enligt avtal.
 • Slutbesiktning: Gör en slutbesiktning av installationen tillsammans med leverantören för att säkerställa att allt är korrekt installerat och fungerar som det ska.

Sälja överskottsenergi kan vara en inkomstkälla för en bostadsrättsförening

Att sälja överskottsenergi från solceller på ett BRF radhus kan vara en lönsam affär. Denna process börjar med att BRF:en ansluter sitt solcellssystem till ett elhandelsföretag genom ett nätöverenskommelseavtal. Systemet måste vara utrustat med en tvåvägsmätare som mäter både den använda energin och den genererade överskottsenergin. Denna data rapporteras till elhandelsföretaget, som i sin tur betalar för överskottsenergin som matas ut på elnätet, vanligtvis baserat på ett pris per kilowattimme (kWh).

Den exakta inkomsten från försäljning av överskottsenergi beror på flera faktorer, inklusive mängden genererad överskottsenergi och rådande elpriser. Inkomsterna kan variera, men generellt kan BRF:er förvänta sig att få mellan 0,30 och 1,50 SEK per kWh. Det är viktigt att notera att elpriserna fluktuerar beroende på marknadsförhållanden, vilket innebär att intäkterna från försäljning av överskottsenergi också kan variera.

När det gäller de juridiska och praktiska aspekterna är det viktigt att BRF:er följer gällande regelverk och säkerställer att alla nödvändiga tillstånd för att sälja el är på plats. Det kan innebära registrering hos Energimarknadsinspektionen eller andra relevanta myndigheter. Dessutom kan försäljning av överskottsenergi medföra skattemässiga konsekvenser, varför det är viktigt att konsultera med en skatteexpert.

För att maximera intäkterna från försäljningen av överskottsenergi bör BRF:er överväga att förhandla om långsiktiga avtal med elhandelsföretag och regelbundet övervaka energiproduktion och försäljning. Så genom att sälja överskottsenergin kan BRF:er inte bara bidra till en grönare energiförsörjning utan även skapa en stabil inkomstkälla som kan användas för att minska driftskostnader eller finansiera andra projekt inom föreningen. Att navigera i de juridiska och praktiska aspekterna av denna process är dock viktigt för att säkerställa en smidig och lönsam hantering.

En BRF väljer ofta att installera solceller på en takanläggning

Takanläggningar är den vanligaste typen av solcellssystem i BRF radhus. Dessa system är effektiva och relativt enkla att installera. Takmonterade solceller kan anpassas efter byggnadens storlek och energibehov, vilket gör dem till en flexibel lösning för BRF:er. Installation av solceller på radhustak är däremot en process som kräver noggrann planering och förståelse för takets specifika egenskaper.

Typiska egenskaper hos radhustak
Radhustak har ofta en rektangulär form och är antingen platta eller lutande. De lutande taken har ofta en vinkel som är optimal för solceller, vanligtvis mellan 30 till 45 grader. Takmaterial varierar, men vanliga alternativ inkluderar tegel, betong, och ibland metall eller trä. Storleken och orienteringen av taket spelar en avgörande roll för hur effektivt solcellssystemet kan generera el.

Här följer en detaljerad genomgång av hur solceller vanligtvis installeras på radhustak, vilka typer av tak som är lämpliga, och hur infästningen går till:

Hur sker infästning av solpanelerna?

Infästning på lutande tak

 • För tegel- eller betongtak används ofta en infästningsmetod där krokar monteras direkt under takpannorna. Dessa krokar håller sedan i solpanelernas monteringsramar.
 • För metalltak kan systemen fästas med klämmor som säkert grips om takets profilerade plåtar.
 • Väder- och vattentäthet är avgörande, och det säkerställs genom tätning och skydd där infästningar görs.

Infästning på platta tak

 • På platta tak används ofta ballastsystem där panelerna hålls på plats med vikter snarare än genom att fästas direkt i takmaterialet. Detta minskar risken för vattenskador.
 • Paneler på platta tak kan monteras på vinklade ställningar för att optimera vinkeln mot solen.

Installationsprocess

 • Utformning av systemet: Först måste storleken och layouten av solcellssystemet planeras. Detta inkluderar att bestämma antal paneler och deras placering på taket.
 • Förberedelse av taket: Taket behöver förberedas för installation, vilket kan innefatta rengöring och eventuella mindre reparationer.
 • Montering av infästningar: Infästningar monteras på taket enligt den planerade layouten. Detta steg kräver precision för att säkerställa panelernas stabilitet och takets integritet.
 • Installation av paneler: Solpanelerna lyfts upp på taket och monteras på infästningarna. Panelerna kopplas sedan ihop elektriskt.
 • Anslutning till elsystemet: Slutligen kopplas solcellssystemet till husets elsystem och eventuellt till elnätet.

Olika typer av tak och solcellslösningar

 • Tegel- och betongtak: Lämpliga för traditionella infästningssystem med krokar och ramar.
 • Metalltak: Kräver speciella klämmor för att undvika skador på takmaterialet.
 • Platta tak: Använder ofta ballastsystem eller vinklade ställningar för att optimera solupptagningen.
Solceller BRF radhus
Hur sker infästning av solpanelerna?

Hur en BRF ska underhålla solcellerna på ett radhus

Solceller är kända för sitt låga underhållsbehov, men för att garantera optimal prestanda och lång livslängd är det viktigt för bostadsrättsföreningar att upprätta och följa en noggrant planerad underhållsstrategi. Underhåll och övervakning är centralt för att säkerställa att solcellssystemet fungerar effektivt över tid.

Regelbunden inspektion och rengöring
Solpaneler bör regelbundet inspekteras för att identifiera och åtgärda eventuella problem som skador eller nedsmutsning. En visuell kontroll bör göras åtminstone två gånger om året. Det är viktigt att hålla panelerna rena från damm, smuts, löv, snö och fågelspillning, vilket kan påverka deras effektivitet. Rengöring bör ske försiktigt med en mjuk borste och ett milt rengöringsmedel för att undvika skador på panelerna.

Systemövervakning
Installation av övervakningssystem som kontinuerligt mäter och rapporterar solcellssystemets prestanda är ett effektivt sätt att hålla koll på anläggningens status. Moderna system erbjuder ofta fjärrövervakning, vilket gör det möjligt för tekniker att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem utan att behöva besöka platsen fysiskt.

Underhåll av tillhörande utrustning
Förutom själva solpanelerna är det viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla systemets andra komponenter såsom omriktare och batterier (om sådana finns). Omriktaren, som omvandlar solenergin till elektricitet, bör kontrolleras för eventuella felkoder eller avvikelser i prestanda. Om systemet inkluderar energilagring, bör batteriernas hälsa och prestanda också övervakas noggrant.

Professionell service och underhåll
Trots att mycket av det grundläggande underhållet kan hanteras av BRF:ens medlemmar eller anställda, är det viktigt att regelbundet anlita kvalificerade tekniker för en mer omfattande genomsyn av systemet. Dessa experter kan genomföra detaljerade inspektioner, identifiera dolda problem och föreslå åtgärder för att förbättra systemets prestanda. Ett årligt servicebesök rekommenderas för att säkerställa att systemet fungerar optimalt.

Tekniska lösningar en bostadsrättsförening kan implementera för att öka solcellernas effektivitet på radhus bland annat

För att optimera solcellssystemen och därigenom öka både energiproduktionen och den ekonomiska avkastningen, kan Bostadsrättsföreningar implementera en rad avancerade tekniska lösningar. Dessa innovationer bidrar inte bara till att göra systemet mer effektivt utan även till att förbättra dess tillförlitlighet.

Ett exempel på en sådan lösning är installationen av intelligenta energihanteringssystem. Dessa system optimerar energiflödet baserat på realtidsdata och kan automatiskt växla mellan solenergi, batterilagring och nätel. Detta säkerställer att energin används på det mest kostnadseffektiva sättet. För att ytterligare förbättra effektiviteten, kan BRF:er överväga att installera högpresterande solpaneler som PERC-paneler eller bifaciala paneler. PERC-panelerna ökar effektiviteten genom att reflektera ljuset tillbaka in i cellen, medan bifaciala paneler kan fånga ljus från båda sidor, vilket ökar energiproduktionen.

Ett annat viktigt steg är att implementera system för energiövervakning i realtid. Genom att ständigt övervaka systemets prestanda kan BRF:er snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem, vilket minimerar driftstopp och underhållskostnader. Dessutom kan mikroinverterare användas istället för traditionella centrala inverterare. Dessa mikroinverterare omvandlar direkt strömmen från DC till AC vid källan, vilket minskar energiförluster och förbättrar prestanda, särskilt i skuggiga förhållanden.

För att integrera solenergin i byggnadens estetik och funktion, kan solcellsintegrerad arkitektur vara en lösning. Detta kan innebära allt från att införliva solceller i fönster och fasader till att använda solcellstakpannor. En sådan integrering ökar inte bara ytan för energiproduktion utan bidrar även till byggnadens utseende. För att maximera energiintaget kan sensorer och styrsystem som automatiskt justerar panelernas position för att optimera solljusintaget under dagen även vara en fördel.

En annan aspekt att överväga är installationen av avancerade batterilagringssystem som litiumjonbatterier. Dessa batterier erbjuder högre energitäthet och längre livslängd, vilket gör dem till ett effektivt sätt att lagra överskottsenergi. Slutligen kan integreringen av solcellssystemet med smarta hem-system vara ett effektivt sätt att styra energiförbrukningen. Genom att koppla samman solcellssystemet med smarta enheter som termostater och belysning, kan energiförbrukningen optimeras för att maximera användningen av solenergi.

Genom dessa avancerade tekniska lösningar kan BRF:er ta ett stort steg mot att inte bara öka effektiviteten i sina solcellssystem utan också bidra till en mer hållbar och energieffektiv framtid.

Skatt och subventioner kan påverka föreningens kalkyl

Ekonomiska incitament som skattelättnader och subventioner kan påverka lönsamheten i solceller för en BRF avsevärt. Statliga och lokala myndigheter erbjuder ofta ekonomiskt stöd för att främja användningen av förnybar energi. Det är viktigt för BRF:er att hålla sig uppdaterade om tillgängliga bidrag och subventioner för att maximera sin investering.

Skattereduktion för grön teknik
I Sverige finns det skattereduktioner som gynnar investeringar i solceller:

 • För installation av solceller: Det finns en skattereduktion på 20 % av kostnaderna för installation av nätanslutna solcellssystem​​.
 • För lagring av egenproducerad elenergi: Skattereduktionen är ännu mer gynnsam för installation av system för lagring av egenproducerad el, där du kan få 50 % skattereduktion​​.
 • För laddningspunkter till elfordon: Installationen av laddningspunkter för elfordon ger också rätt till en skattereduktion på 50 %​​.

Villkor för skattereduktion

 • Dessa skattereduktioner gäller för både arbets- och materialkostnader, men med ett maxtak på 50 000 kronor per år​​.
 • Skattereduktionen för solel som säljs till elnätet, känd som ”60-öringen”, har funnits sedan 2015 och är tillgänglig för både privatpersoner och juridiska personer​​.

Förstärkt skattereduktion
Den svenska regeringen har föreslagit en förstärkning av skattereduktionen för grön teknik, vilket innebär att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 % till 20 % av de debiterade arbets- och materialkostnaderna​​.

Vår slutsats gällande att investera i solceller som bostadsrättsförening

Investeringen i solceller för BRF radhus är ett klok beslut. Med rätt planering och genomförande kan BRF:er inte bara minska sina energikostnader och bidra till en hållbar framtid, utan också se en betydande ekonomisk avkastning på sin investering.