återvinna gummi

Återvinna gummi – Kan man smälta ner det och använda på nytt?

Det går att återvinna gummi, men processen är komplex och varierar beroende på typen av gummi och dess tidigare användning, särskilt om man jämför mot återvinning av glas, aluminium och andra material, som nästan går att återvinna hur många gånger som helst. Att återvinna gummi  är en nyckelfaktor för att minska avfall, spara energi och bidra till en mer hållbar framtid. När man pratar om just återvinning i gummisammanhang, så brukar man inkludera både materialåtervinning, energiåtervinning och återanvändning. Det är tyvärr inte så pass enkelt som att smälta ner gummit och använda det på nytt.

Läs gärna mer om glasåtervinning i vår separata artikel här: Hur många gånger kan man återvinna glas?

Kan man återvinna alla typer av gummi?

Nej, inte alla typer av gummi kan återvinnas på samma sätt. Det finns två huvudtyper av gummi: termoplastiska elastomerer (TPE) och vulkaniserat gummi. TPE kan ofta smältas ner och omformas flera gånger, vilket gör det relativt lätt att återvinna. Vulkaniserat gummi, å andra sidan, genomgår en kemisk process som gör det mer hållbart men också svårare att smälta ner och återanvända.

Vulkanisering är en process där gummi behandlas med svavel och andra ämnen för att förbättra dess hållbarhet och elasticitet. Denna process skapar starka korsbindningar mellan polymerkedjorna i gummit, vilket gör det svårt att bryta ner och återvinna genom konventionella metoder. För att återvinna vulkaniserat gummi måste man använda metoder som devulkanisering, vilket är en komplex och energikrävande process.

Vilken typ av gummiprodukt återvinns mest varje år?

Däck är den typ av gummiprodukt som återvinns mest av varje år. Detta beror på den stora mängden däck som produceras och förbrukas globalt, vilket är logiskt med tanke på alla fordon som rullar på vägarna. Enligt statistik från European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) genereras över 3,2 miljoner ton avfall däck i Europa varje år, och en stor del av dessa samlas in för återvinning, cirka 90% här i Sverige.

Däck innehåller en blandning av naturgummi, syntetiskt gummi, fyllmedel och andra kemikalier, vilket gör dem till en utmaning att återvinna. Trots detta har industrin utvecklat effektiva metoder för att återvinna däck och använda materialet i nya produkter som gummiasfalt, sportgolv och nya däck.

återanvända malt gummi i gummiasfalt
Man kan återanvända gummi som mals ner till så kallad gummiasfalt – Denna asfalt får en bra hållbarhet mot sprickor och dylikt i jämförelse mot vanlig asfalt.

Hur gör man för att återvinna gummi utöver förbränning?

Återvinning av gummi innebär flera steg, beroende på vilken typ av gummi som återvinns och dess ursprungliga användning. Här är en översikt över de vanligaste metoderna:

Mekanisk återvinning

Den mest traditionella metoden för återvinning av gummi är mekanisk återvinning. Denna process innebär att gummiprodukterna krossas eller mals ner till små partiklar eller pulver, vilket sedan kan användas som råmaterial i nya produkter. Mekanisk återvinning är vanligast för däck och andra stora gummiprodukter.

gummi går att mala ner och använda som stallströ golv i stall
Gummi går att återvinna mekaniskt, eller snarare ”återanvända”, genom att det exempelvis mals ner till stallströ som hästarna kan vandra omkring på. Skonsamt för deras hovar och leder!

Devulkanisering

Devulkanisering är en kemisk process som bryter de svavelbindningar som skapats under vulkaniseringen av gummi. Denna process gör det möjligt att återanvända gummit i nya applikationer. Det finns flera metoder för devulkanisering, inklusive termisk, kemisk och mekanisk devulkanisering, var och en med sina fördelar och nackdelar.

Pyrolys

Pyrolys är en termisk process där gummi upphettas i en syrefri miljö för att bryta ner materialet till dess grundläggande komponenter, såsom oljor, gaser och kolsvart. Dessa komponenter kan sedan återanvändas i olika industriella processer. Pyrolys är särskilt användbart för att hantera stora mängder avfall däck.

Däck ska inte slängas – De ska återvinnas

Att slänga däck på soptippen är inte bara slöseri med värdefulla resurser, utan det kan också leda till miljöproblem. Däck som hamnar på soptippen kan ta upp värdefull deponeringsyta och bidra till att sprida skadliga kemikalier till mark och vatten. Dessutom kan däck på soptippar utgöra en brandrisk, eftersom de är svåra att släcka om de börjar brinna.

Återvinning av däck är därför avgörande för att minska dessa risker och spara resurser. Återvunna däck kan användas på många sätt, inklusive:

Gummiasfalt: Återvunnet gummi kan blandas med asfalt för att skapa gummiasfalt, som används för att belägga vägar. Gummiasfalt har fördelen av att vara mer hållbart och motståndskraftigt mot sprickbildning jämfört med traditionell asfalt.

Sportgolv och lekplatser: Gummipartiklar från återvunna däck kan användas för att skapa stötdämpande golv för sportanläggningar och lekplatser.

Nya däck: Vissa återvunna gummimaterial kan användas för att tillverka nya däck, vilket minskar behovet av nya råmaterial.

däck ska aldrig kastas på soptippen utan de faller under producentansvar vilket betyder att de samlas in av den som satt produkten på marknaden
Däck faller under producentansvar vilket betyder att man kostnadsfritt kan lämna dem till exempelvis en verkstad för upphämtning och senare återvinning.

Vart kan man lämna in gummit för återvinning?

För att återvinna gummi är det viktigt att veta var man kan lämna in sina gamla gummiprodukter. Här är några vanliga platser och metoder:

Återvinningscentraler: Många kommuner har återvinningscentraler där man kan lämna in gummi, inklusive däck, för återvinning. Det brukar dock saknas specifika containers för gummi, utan det mest vanliga är att materialet återvinns genom förbränning till el/värme.

Däckverkstäder: Nästan samtliga däckverkstäder tar emot gamla däck för återvinning när man köper nya däck, detta enligt det producentansvar som är obligatoriskt i branschen.

Specialiserade återvinningsföretag: Det finns företag som specialiserar sig på att återvinna gummi och tar emot olika typer av gummiprodukter.

Insamlingskampanjer: Ibland anordnas insamlingskampanjer där man kan lämna in gummiprodukter för återvinning.

det brukar inte finnas ett separat fack i soptunnan för gummi utan det faller inom restavfall
Det brukar inte finnas något separat fack i soptunnan för gummi – Oftast är det restavfall som gäller.

Materialåtervinning vs Energiåtervinning

När det gäller återvinning av gummi finns det två huvudsakliga metoder: materialåtervinning och energiåtervinning. Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar.

Materialåtervinning

Materialåtervinning innebär att gummiprodukter bearbetas för att återvinna råmaterialet som kan användas i nya produkter. Fördelen med materialåtervinning är att det minskar behovet av nya råmaterial och därmed sparar resurser och energi. Nackdelen är att processen kan vara komplex och kostsam, särskilt för vulkaniserat gummi som sagt.

Energiåtervinning

Energiåtervinning innebär att gummiprodukter bränns för att producera energi. Fördelen med energiåtervinning är att det är en effektiv metod för att hantera stora mängder avfall och producera energi. Nackdelen är att förbränning av gummi kan producera skadliga utsläpp om det inte görs under kontrollerade förhållanden.

om gummi inte går att återvinna som material så brukar det resultera i energiåtervinning dvs förbränning till el och värme
Om gummi inte går att återvinna som material brukar det resultera i energiåtervinning, dvs. förbränning till el och värme.

Om det inte går att återvinna gummi som material – Vad gör man då?

Om det inte är möjligt att materialåtervinna en gummidetalj, är energiåtervinning ett viktigt alternativ. Energiåtervinning innebär att gummiprodukter förbränns i kontrollerade anläggningar för att generera energi, såsom elektricitet eller värme. Denna metod är särskilt användbar för gummimaterial som inte kan återvinnas på grund av kontaminering eller komplex sammansättning.

Energiåtervinning hjälper till att minska mängden avfall som hamnar på deponier och omvandlar avfallet till en användbar resurs. Genom förbränning i specialiserade anläggningar kan energin som finns lagrad i gummimaterialet utvinnas och användas för att producera elektricitet eller fjärrvärme. Processen utförs under strikta miljöregler för att minimera utsläppen av skadliga ämnen och maximera energiutbytet.

om gummit inte går att materialåtervinna så är det brännbart avfall som gäller
Om gummit inte går att återvinna i materialform så är det brännbart avfall som gäller, till ett värmeverk som producerar el och uppvärmning.

Återanvända gummi i första hand

Innan man ens överväger återvinning, bör man försöka återanvända gummiprodukter. Återanvändning innebär att produkten används igen i dess nuvarande form, vilket sparar resurser och energi som annars skulle ha använts för återvinning. Här är några exempel på hur gummi kan återanvändas:

Däck: Gamla däck kan användas som gungor, blomkrukor eller som barriärer på lekplatser.

Gummimattor: Slitna gummimattor kan användas som underlag i trädgårdar eller stall.

Gummiband: Gummiband från olika produkter kan återanvändas i hemmet eller på kontoret.

däck går att återanvända som exempelvis blomkrukor gungor och dylikt
Gamla uttjänta bildäck kan man återanvända till exempelvis trädgårdsdekoration, gungor och dylikt.

Vad kan man återvinna eller återanvända olika sorters gummi till?

Olika typer av gummi kan återanvändas på olika sätt beroende på deras egenskaper och tidigare användning. Här är några exempel:

Naturgummi: Kan användas för att tillverka nya produkter som gummihandskar, gummistövlar och andra hushållsartiklar.

Syntetiskt gummi: Kan användas i industrin för att tillverka tätningar, packningar och andra tekniska komponenter.

Däckgummi: Kan användas för att skapa stötdämpande material för sportanläggningar och lekplatser.

gummi går inte att smälta ner på samma sätt som glas eller metall
Gummi går tyvärr inte att smälta ner och återvinna på samma enkla sätt som glas eller metall.

Är gummi miljövänligt?

Gummi är ett material med både fördelar och nackdelar ur miljösynpunkt. Naturgummi, som utvinns från gummiträd, är en förnybar resurs, men dess produktion kan leda till avskogning och förlust av biologisk mångfald. Syntetiskt gummi, å andra sidan, är tillverkat av petrokemiska produkter, vilket innebär att dess produktion är beroende av fossila bränslen och kan bidra till klimatförändringar.

Återvinning och återanvändning av gummi är viktiga steg för att minska dess miljöpåverkan. Genom att återvinna och återanvända gummi kan vi minska behovet av nya råmaterial, spara energi och minska avfall.

Hur mycket gummi produceras årligen?

Den globala produktionen av gummi uppgår till miljontals ton varje år. Enligt International Rubber Study Group (IRSG) producerades cirka 29 miljoner ton gummi globalt under 2021, varav ungefär hälften var naturgummi och hälften syntetiskt gummi. Denna produktion förväntas öka i takt med att efterfrågan på gummiprodukter, särskilt däck, fortsätter att växa.

Är du i behov av specialanpassade gummiprodukter till din verksamhet? Exempelvis gummidetaljer, bussningar, gummilister och mycket mera, helt efter eget önskemål! Besök Formgummigruppen.se och skicka iväg din förfrågan redan idag.

Sammanfattningsvis är återvinning och återanvändning av gummi avgörande för att minska dess miljöpåverkan och främja en mer hållbar framtid. Man skiljer ofta på vanligt återvinning där materialet används på nytt, eller energiutvinning där gummit helt sonika bränns upp för att skapa elektricitet eller värmeenergi. Att återanvända gummi är en annan typ av återvinning i detta sammanhang och betyder att man hittar ett nytt användningsområde till produkterna. Ett bildäck blir en gunga, och så vidare.

Vill du läsa mer om återvinning i sin helhet? Då har Wikipedia Sverige en bra artikel inom detta område som definitivt kommer ta dina kunskaper till nästa nivå.