Borde man köpa in sig i solcellspark? Tänk på detta

Frågan är: Borde man köpa in sig i solcellspark? Ja, med en avkastning på cirka 3-8% per år, kan solkraftsandelar vara en lönsam investering, samtidigt som du deltar grön energiproduktion utan den initiala investeringkostnaden eller underhållet. Solandelar för en anläggning på t.ex. 100 kW kan innebära en årlig inkomst på ungefär 3 000 – 8 000 kr per kW därmed. Exakt inkomst beror självklart också på solinstrålningen, lokala marknadsförhållanden och elpriserna. Siktar du alltså på avkastning från förnybar solenergi men saknar medel för att starta en egen solanläggning, kan ägarandelar i en solkraftspark ett av de bästa alternativen. Du deltar på detta sätt i förnybar energiproduktion och får en del av intäkterna, utan att hantera installationen eller den dagliga driften, vilket blivit ett alltmer populärt sätt att engagera sig grön energi.

Kostnadseffektivitet, enkelhet och flexibilitet gör det till en attraktiv möjlighet för både privatpersoner och företag. I denna artikel utforskar vi de olika aspekterna av denna typ av investering, villkor med mera.

Bör man köpa solkraftsandelar eller solandelar?

Kärnan i att köpa in sig i en solcellspark är konceptet av solkraftsandelar, eller solandelar. Genom att investera i dessa andelar blir du en delägare i parken och får därmed rätt till en proportion av den el som genereras. Detta system erbjuder ett enklare och ofta mer kostnadseffektivt sätt för individer och företag att investera i förnybar energi, utan de utmaningar som följer med att hantera installation och underhåll av en egen anläggning.

För de som däremot har medel och är intresserade av att självständigt investera i en solcellspark, är det klokt att söka experthjälp. Företag som inom solenergi kan erbjuda vägledning i allt från val av lämplig plats, design och installation av anläggningen, till navigering i de regelverk och incitament som är tillgängliga för solenergiprojekt. De kan även bistå med analyser av avkastning och rådgivning kring långsiktig drift.

Hur fungerar ägarandelar i en solcellspark

Ägarandelar i en solpark fungerar på samma sätt som ”solkraftsandelar” eller ”solandelar”. Varje investerare får en del av den genererade elen, vilket är direkt relaterat till storleken på deras investering. Kollektivt ägande utan att delta i daglig drift och allt vad det innebär.

Finns det fördelar med ägarandelar jämfört med att äga en egen anläggning?
Ja, det finns flera fördelar med att investera i ägarandelar i en solcellspark jämfört med att äga en egen anläggning. Kostnadseffektivitet står kanske högst på listan. Flexibiliteten i denna investeringsform är också betydande, då det ofta är möjligt att sälja eller överföra sina andelar vid behov. Här kommer en lista med några stycken:

 • Kostnadseffektivitet: Att köpa in sig i en solcellspark är vanligtvis billigare än att installera och konfigurera en egen solcellsanläggning. Detta beror på skalfördelar och att kostnaderna för installation och infrastruktur delas bland flera investerare.
 • Inget ansvar för underhåll och drift: Som delägare i en solcellspark behöver du inte oroa dig för underhåll, reparationer eller den dagliga driften. Detta hanteras av parkens operatör, vilket sparar tid och potentiella extra kostnader.
 • Flexibilitet: Möjligheten att sälja eller överföra dina andelar ger flexibilitet. Om dina omständigheter ändras, kan du enklare justera din investering jämfört med en fast anläggning.
 • Lägre risk: Genom att sprida risken över flera investerare minskas den individuella risken. Om något problem skulle uppstå med anläggningen, påverkas inte din ekonomi lika starkt som om du ägde hela anläggningen själv.
 • Tillgång till bättre platser: Solcellsparker placeras ofta strategiskt för att maximera solinstrålningen, vilket kanske inte är möjligt för en individuell anläggning på en privat fastighet.
 • Miljömässiga fördelar: Genom att investera i solenergi bidrar du till en ökad användning av förnybar energi och minskar därmed beroendet av fossila bränslen.
 • Potentiell ekonomisk avkastning: Beroende på avtalet och energipriserna kan din andel av elproduktionen ge en stabil inkomst över tid.

Villkor och skatteaspekter gällande ägarandelar

Det är viktigt att noggrant förstå villkoren för ägarandelar, inklusive eventuella kostnader för el som inte täcks av solandelarna, samt villkor för försäljning och överföring av andelar. Innan man köper in sig i en solcellspark måste man dessutom vara medveten om de skatter och avgifter som gäller för solelen, vilka kan variera beroende på lokala och nationella lagstiftningar.

 • Bindningstid och utdelning: Kolla bindningstiden för din investering och hur utdelningarna (avkastningen från elproduktionen) betalas ut. Detta kan variera från månatliga till årliga utbetalningar.
 • Energiprisers påverkan: Förstå hur förändringar i energipriserna påverkar din avkastning. Högre elpriser kan innebära högre avkastning, men detta kan också variera beroende på avtalets villkor.
 • Skattereduktioner och incentiv: I vissa länder eller regioner kan investeringar i förnybar energi kvalificera för skattereduktioner eller andra statliga incitament, vilket kan förbättra avkastningen på investeringen.
 • Kapitalvärde och återbetalningstid: Bedöm kapitalvärdet av din investering och dess förväntade återbetalningstid. Detta kan ge en indikation på hur lång tid det tar innan investeringen börjar ge avkastning.
 • Avtal om elförsäljning (PPA): Om parken har ett Power Purchase Agreement (PPA), det vill säga ett långsiktigt avtal om elförsäljning, kan det ge ytterligare stabilitet och förutsägbarhet för avkastningen.
 • Risken för teknologisk föråldring: Med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen inom solenergi, bör man överväga risken att anläggningens utrustning blir föråldrad, vilket kan påverka effektiviteten och avkastningen.
 • Regleringsförändringar: Politiska och regulatoriska förändringar kan ha en stor inverkan på avkastningen från solenergiinvesteringar. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om lagstiftning och policyförändringar som kan påverka din investering.
Att tänka på inför att köpa in sig i solcellspark
Diskussion inför att köpa in sig i solcellspark

Vad är solcellsandelar i en solcellsanläggning?

Solcellsandelar representerar en del av de fysiska solcellerna inom en solenergianläggning. Till skillnad från att investera i en hel solcellspark eller dess energiproduktion, innebär köp av solcellsandelar att du köper en andel i själva solcellerna. Detta ger en mer direkt koppling till de faktiska energiproducerande komponenterna.

Fördelar med solcellsandelar

 • Direkt koppling till fysiska tillgångar: Genom att investera i solcellsandelar, kopplas din investering direkt till de fysiska solcellerna. Det ger en tydligare förståelse för var din investering är placerad och hur den bidrar till energiproduktionen.
 • Potentiellt stabil avkastning: Solcellsandelar kan generera avkastning baserat på mängden energi som produceras av de solceller du har investerat i. Detta kan innebära en stabil inkomstkälla, särskilt i regioner med hög solinstrålning.
 • Bidrag till hållbar utveckling: Genom att investera i solcellsandelar bidrar du direkt till utbyggnaden av förnybar energi. Det är ett konkret sätt att stödja övergången till en mer hållbar energiförsörjning.

Överväganden vid investering i solcellsandelar
Innan du investerar i solcellsandelar är det viktigt att noggrant undersöka och förstå villkoren. Det innebär att ta hänsyn till följande:

 • Produktionskapacitet: Förstå hur mycket energi de solceller du investerar i förväntas producera.
 • Platsfaktorer: Platsen för solcellerna påverkar deras effektivitet och energiproduktion.
 • Ekonomiska villkor: Se över hur avkastningen beräknas och vilka ekonomiska förmåner som följer med din investering.
 • Underhåll och drift: Ta reda på vem som ansvarar för underhåll och reparationer av solcellerna.

Vindandelar, ett alternativ till köpa in sig i solcellspark via solandelar

Vindandelar representerar en investering i vindkraft. Genom att köpa vindandelar, investerar man i en andel av en vindkraftspark eller specifika vindkraftverk. Precis som solandelar, ger vindandelar ägarna rätt till en del av den energi som genereras, men i detta fall kommer energin från vindkraft.

Skillnader mellan vindandelar och solandelar

 • Energikälla: Den mest uppenbara skillnaden är energikällan. Solandelar är knutna till solenergi, medan vindandelar är relaterade till energi producerad av vindkraftverk.
 • Variabilitet i produktion: Sol- och vindkraft är beroende av olika miljöförhållanden. Solenergi är mer förutsägbar dagtid, särskilt i soliga regioner, medan vindkraft kan variera mer men kan producera energi både dag och natt, beroende på vindförhållandena.
 • Teknisk komplexitet och underhåll: Vindkraftverk är ofta mer tekniskt komplexa än solcellspaneler och kan kräva mer underhåll. Detta kan påverka de långsiktiga kostnaderna och avkastningen för investerare i vindandelar.
 • Platsberoende: Platsen spelar en stor roll för effektiviteten i både sol- och vindkraftverk, men vindkraftverk kräver ofta specifika platser där vindförhållandena är optimala, vilket kan vara mer begränsande än placeringen av solcellsparker.
 • Skalbarhet och flexibilitet: Både sol- och vindkraftprojekt är skalbara, men de skiljer sig i hur de integreras i energinätet och hur flexibla de är i termer av utbyggnad och anpassning till förändrade energibehov.

Vindandelar erbjuder ett spännande alternativ till solandelar för de som är intresserade av att investera i förnybar energi. Medan båda investeringsformerna har liknande syften i att främja hållbar energiproduktion, har de unika egenskaper och överväganden baserade på deras respektive energikällor. Investerares val mellan sol- och vindandelar kommer ofta att bero på personliga preferenser, regionala förhållanden och den specifika karaktären hos varje projekt. Både sol- och vindandelar spelar dock en viktig roll i övergången till en mer hållbar och ren energiframtid.

Vindandelar vs Köpa in sig i solcellspark
Vindandelar kan också vara en smart investering
Typer av solenergianläggningar för investering

Investeringar i solenergi kan omfatta allt från småskaliga lokala anläggningar, ofta drivna av samfälligheter eller kooperativ, till storskaliga projekt hanterade av större energibolag eller investeringsgrupper. Valet av investering beror på individuella preferenser, risktolerans och investeringsmål. Så börja med det som intresserar dig!

Vår slutsats för den solenergi-intresserade

Så, borde man köpa in sig i solcellspark? Detta är vår slutsats. Att investera i solandelar erbjuder en tillgänglig och flexibel möjlighet att bidra till en mer hållbar energiproduktion. Medan det finns specifika överväganden att ta hänsyn till, såsom ägarvillkor och skattefrågor, kan detta alternativ vara en bra lösning för de som söker ett mindre kapitalkrävande och underhållsfritt sätt att stödja övergången till förnybar energi. Denna investeringsform fortsätter att växa i popularitet och erbjuder en väg för många att göra en miljömässig skillnad samtidigt som de drar nytta av potentiella ekonomiska fördelar.